Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ»

ΘΗΒΑ, 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

Άρθρο 1ο

Σύσταση, επωνυμία, έδρα:

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ» και στην αλλοδαπή "HELLENIC MOTORHOME CLUB", με έδρα την πόλη της ΘΗΒΑΣ, του Δ. Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας. Δύναται δε να αντιπροσωπεύεται σε όλη την επικράτεια από παραρτήματα, τα οποία θα δημιουργούνται και θα λειτουργούν, όπου κρίνεται εφικτό, και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

Άρθρο 2ο

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1.Η διάδοση του τρόπου ζωής με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, ως μέσο για ταξίδια, αναψυχή και διαβίωση κοντά στη φύση. 2.

Η ανάπτυξη σχέσεων καλής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Λέσχης και η οργάνωση εκδηλώσεων γενικότερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 3. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών και η ενημέρωσή τους με κάθε δυνατό μέσο (έντυπα, DVD κλπ) για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

4. Οι παρεμβάσεις σε οικολογικά θέματα και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στα μέλη του. 5.

Η σύνδεση και συνεργασία με ανάλογους φορείς της χώρας μας και του εξωτερικού.

6. Η σχεδίαση και υλοποίηση ομαδικών εξορμήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με παράλληλη δραστηριότητα για την ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 7.

Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με τις Δημόσιες Αρχές, τους τοπικούς φορείς και οργανισμούς, εκδηλώσεων τουριστικού – ιστορικού – ψυχαγωγικού – πολιτιστικού – οικολογικού – φιλανθρωπικού κλπ ενδιαφέροντος.

8. Η προώθηση, ανάδειξη και επίλυση ζητημάτων, που προκύπτουν για το αυτοκινούμενο σαν νέα παρουσία στην Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3ο

Μέσα για την εκπλήρωση του σκοπού:

1. Οι τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις των μελών, η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδρομών, που θα αποβλέπουν στην εξοικείωση και αποδοχή γενικών και ειδικών κανόνων συμπεριφοράς και δράσης. 2.

Η συνεργασία της Λέσχης με τα Μ.Μ.Ε., προκειμένου να προβληθεί το έργο της και να διευκολυνθεί η επικοινωνία των μελών της.

3. Η συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για τους ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 4.

Η διαρκής ενημέρωση των κρατικών φορέων, των ΟΤΑ και των ιδιωτών για την δημιουργία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, σταθμών

υποδοχής, εξυπηρέτησης και διαμονής των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων ανά την Ελληνική Επικράτεια.

5. Η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

Άρθρο 4ο

Μέλη (τακτικά – επίτιμα):

Τακτικά Μέλη της Λέσχης δύνανται να γίνουν άνδρες ή γυναίκες εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 18ος έτος της ηλικίας τους, ασχέτου εθνικότητας, κάτοχοι ελληνικής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, καθώς και ένα ακόμα πρόσωπο, για κάθε κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, που να συνδέεται με βαθμό συγγένειας με αυτόν, ιδιοκτήτης ή μη.

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής τακτικού μέλους είναι η πρόταση δύο (2) τουλάχιστον μελών (ενεργών) της Λέσχης προς το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει ανάλογα.

Επίτιμα μέλη της Λέσχης ανακηρύσσονται από τη Γεν. Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. «τιμής ένεκεν», όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες σε αυτήν.

Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πλην όμως συμμετέχουν στις Γ.Σ. και εκφράζουν απόψεις, θέσεις. Επίσης, έχουν όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. της Λέσχης οι παρακάτω:

α. Οι καταδικασθέντες από ποινικά δικαστήρια.

β. Οι εμπορευόμενοι αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και αξεσουάρ αυτών.

Άρθρο 5ο

Σφραγίδα:

Το σωματείο έχει σφραγίδα και έμβλημα, το οποίο θα καθορίσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6ο

Πόροι:

Πόρους του σωματείου αποτελούν: το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, κάθε είσπραξη από δικαιώματα και εκδηλώσεις του σωματείου καθώς και κάθε άλλη εισφορά, προσφορά και δωρεά σε χρήμα ή σε είδος από μέλος ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρκεί ο δωρητής να μην επιβάλλει όρους αντίθετους με αυτούς του Καταστατικού του σωματείου.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών:

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικ. Συμβούλιο, να υποβάλλουν προτάσεις, να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικ. Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις και να απαιτούν την εφαρμογή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Συνέλευσης.

Τα τακτικά μέλη αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται αμέσως μετά την εγγραφή τους.

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν για δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή τα ποσά που καθορίζονται από το Δ.Σ.

Τα μέλη συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 8ο

Απώλεια Ιδιότητας Μέλους:

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:

α) Με έγγραφη παραίτηση.

β) Με διαγραφή λόγω καθυστέρησης καταβολής συνδρομής πέραν των δύο (2) ετών.

γ) Με διαγραφή, λόγω μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και λόγω διαγωγής αντιβαίνουσας προς την ιδιότητα του μέλους.

Για τις περιπτώσεις β' και γ' απαιτείται σχετική απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

Άρθρο 9ο

Διοικητικό Συμβούλιο:

Το σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο (2) χρόνια, τους μήνες Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, σε τακτική συνέλευση. Η θητεία του διαρκεί δύο χρόνια.

Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή των μελών του Δ.Σ., ο πλειοψηφείς σύμβουλος συγκαλεί τα μέλη σε πρώτη συνεδρίαση, στην οποία εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Έφορος.

Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται υπεύθυνα τα συμφέροντα και την περιουσία του Σωματείου.

Παίρνει αποφάσεις για όλα τα θέματα, για τα οποία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Αν κρίνει χρήσιμο, συντάσσει εσωτερικούς Κανονισμούς για τομείς δραστηριότητας του Σωματείου και αναθέτει αμισθί σε μέλη και επιτροπές την ευθύνη για την διεύθυνση και παρακολούθηση των τομέων αυτών.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα (περίπου ανά δίμηνο) αλλά και σε έκτακτα, αν παραστεί ανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου, ή ύστερα από αίτηση τεσσάρων (4) μελών του.

Απαρτία υπάρχει αν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί σε τέσσερα (4) προκηρύσσονται νέες εκλογές έστω και αν δεν έχει λήξει η θητεία του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το νέο Δ.Σ. εκλέγεται για χρόνο μεγαλύτερο από δύο χρόνια.

Το πρώτο Δ.Σ. θα εκλεγεί από την ιδρυτική συνέλευση και θα αποτελέσει την προσωρινή διοίκηση μέχρι την νομιμοποίηση του Σωματείου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Τα στοιχεία των μελών του σωματείου συνιστούν προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται μόνο ύστερα από έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 10ο

Καθήκοντα Προέδρου (Αντιπροέδρου):

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις και αναφορές του προς διοικητική ή δικαστική αρχή, προς νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα. Καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση, διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεών του.

Συγκαλεί τα μέλη σε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, εισηγείται τα θέματα της συζήτησης, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν πρόκειται για εκλογή νέου Δ.Σ., και συνυπογράφει τα πρακτικά.

Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος δίνει εντολή πληρωμής των δαπανών και υπογράφει με τον Ταμία τα αποδεικτικά πληρωμής και είσπραξης.

Φροντίζει για την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και του Νόμου, ελέγχει το Ταμείο και λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση για λογαριασμό του Δ.Σ.

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει κατά την απουσία του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα από τα μέλη του Δ.Σ, με απόφαση του Προέδρου.

Άρθρο 11ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα:

Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία, κρατά μητρώο μελών, αρχείο εγγράφων και τα πρακτικά του Δ.Σ. Έχει την σφραγίδα του Σωματείου και υπογράφει τα έγγραφα και τα πρακτικά του Δ.Σ., μαζί με τον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 12ο

Καθήκοντα Ταμία:

Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την διαχείριση του Ταμείου και α) ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, β) κρατά βιβλίο ταμείου και λογιστικά βιβλία διαχείρισης, γ) υποβάλλει ταμειακή έκθεση στο Δ.Σ. όταν ζητηθεί, και ετήσιο προϋπολογισμό στη Γενική Συνέλευση.

Ο Ταμίας δεν πρέπει να κρατά μετρητά του Σωματείου πάνω από το ποσό που θα ορίζει το Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό κάθε επί πλέον ποσό.

Κάθε ανάληψη από τον λογαριασμό γίνεται με την συνυπογραφή του Προέδρου και την έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 13ο

Καθήκοντα Εφόρου:

Ο Έφορος παραλαμβάνει και επιβλέπει τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου και αναφέρει με έγγραφό του, κάθε απώλεια ή φθορά περιουσιακού στοιχείου στο Δ.Σ. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τάξη στις εκδηλώσεις του Σωματείου και τις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 14ο

Αντικατάσταση – αναπλήρωση μελών Δ.Σ.:

Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας ή κωλύματος μέλους του Δ.Σ., κατά την άσκηση των ειδικών καθηκόντων του, ορίζεται αντικαταστάτης ή αναπληρωτής του με πρόταση του Προέδρου.

Άρθρο 15ο

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και αποστολή έχει τον οικονομικό έλεγχο διαχείρισης του Δ.Σ. στην διάρκεια της θητείας του, όποτε κρίνει αναγκαίο. Συντάσσει και ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση έκθεση, όταν απαιτηθεί, και υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας του Δ.Σ.

Άρθρο 16ο

Γενική Συνέλευση:

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και τις αποφάσεις της εκτελεί το Δ.Σ. Συγκαλείται ύστερα από ειδική πρόσκληση του Δ.Σ. γνωστοποιούμενη πριν από 10 μέρες με ατομικές προσκλήσεις, όπου αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τακτικά κάθε χρόνο, μέσα στο μήνα Ιανουάριο ή Φεβρουάριο και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, με απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση των 3/4 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν, όπως και οι λόγοι που επιβάλλουν την σύγκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη εφόσον δεν κωλύονται από το Νόμο και έχουν εξοφλήσει τις οφειλόμενες εισφορές ή άλλες υποχρεώσεις τους στο Σωματείο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός αν πρόκειται να εκλεγεί νέο Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέας, καθώς επίσης και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που θα διεξάγει τις εκλογές.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν έχει ρητά ανατεθεί με το καταστατικό σε άλλο όργανο και ειδικότερα:

α) αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου.

β) εκλέγει και παύει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) στην ετήσια τακτική σύνοδό της, τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, αποφασίζει για τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, που υποβάλλει το Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν στην πρόσκληση ανταποκριθούν με την παρουσία τους το ½ τουλάχιστον των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εφόσον την συγκεκριμένη παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν υπάρξει απαρτία δίνεται παράταση μιας ώρας, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εάν προσέλθουν τουλάχιστον το 1/3 των μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το δεύτερο έτος, με τη λήξη της θητείας του, λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για τη δράση του, τόσο διοικητικά όσο και διαχειριστικά. Ακολουθεί η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και έλεγχος από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Μετά το πέρας της συζήτησης, ακολουθεί φανερή ψηφοφορία με θέμα της έγκριση της λογοδοσίας και την απαλλαγή του Δ.Σ.. Η εκλογή νέου Δ.Σ. διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία με την φροντίδα και εποπτεία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία συντάσσουν πρακτικό εκλογής.

Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με βάση την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν πρόκειται για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου. Τότε απαιτείται η παρουσία των 3/4 των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 17ο

Το Δ.Σ. ενημερώνει όλα τα μέλη με την σχετική πρόσκληση (ατομικές προσκλήσεις) πριν από είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον από την προσδιορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Την χρονική περίοδο που προβλέπονται αρχαιρεσίες (κάθε δύο (2) χρόνια) τελευταία ενέργεια της συνέλευσης και αφού προηγηθεί ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός και εφόσον ψηφισθεί και ο προϋπολογισμός της

επόμενης χρονιάς, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δέχεται δηλώσεις για υποψηφιότητες του επόμενου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.). Στη συνέχεια συντάσσει το ψηφοδέλτιο των εκλογών για να εκλεγούν επτά (7) μέλη για το Δ.Σ. και τρία (3) μέλη για την Ε.Ε. Τα μέλη της Γεν. Συνέλευσης ψηφίζουν σημειώνοντας μέχρι επτά (7) σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τα μέλη της Ε.Ε. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι υποψήφιοι και συντάσσεται πρακτικό εκλογής από την Εφορευτική Επιτροπή, κατά την διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία, όπως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με υποχρέωση τον διοικητικό (βιβλία κλπ) και οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. και την υποβολή σχετικής έκθεσης προς τη Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Οικονομικό Έτος:

Το οικονομικό έτος για το σωματείο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 20ο

Τροποποίηση του Καταστατικού:

Το καταστατικό αυτό τροποποιείται μερικά ή ολικά με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.

Για τη μεταβολή της έδρας του σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 21ο

Διάλυση του σωματείου:

Το σωματείο διαλύεται εν έχουν μείνει λιγότερα από δέκα (10) μέλη. Διαλύεται επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Επίσης αν είναι αδύνατη η ανάδειξη διοίκησης ή η εξακολούθηση της λειτουργίας του σωματείου, επειδή μειώθηκε υπερβολικά ο αριθμός των μελών ή για άλλους λόγους, αν έληξε ο σκοπός του σωματείου ή συνάγεται πρόθεση για εγκατάλειψη του με λόγο την μακρά αδράνεια, αν το σωματείο επιδιώκει διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που ορίζει το καταστατικό ή αν οι σκοποί ή η λειτουργία του έγιναν παράνομοι ή αντίθετοι στη δημόσια τάξη.

Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η τυχόν περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο της Θήβας.

Άρθρο 22ο

Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο συνολικά από είκοσι δύο (22) άρθρα, διαβάσθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του και επικυρώθηκε στην συνεδρίαση των ιδρυτών του σωματείου στη Θήβα με τις παρακάτω υπογραφές.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

Back to top